anisodactylous nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anisodactylous nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anisodactylous giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anisodactylous.

Từ điển Anh Việt

  • anisodactylous

    /,ænaisə'dæktiləs/

    * tính từ

    (động vật học) có chân khác