aniconic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aniconic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aniconic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aniconic.

Từ điển Anh Việt

  • aniconic

    /,ænai'kɔnik/

    * tính từ

    không có hình như người; không có hình như động vật (tượng thờ, hình tượng)