anhistic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anhistic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anhistic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anhistic.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • anhistic

    * kỹ thuật

    y học:

    vô cấu trúc