anguine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anguine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anguine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anguine.

Từ điển Anh Việt

  • anguine

    /'æɳgwin/

    * tính từ

    (thuộc) rắn; như rắn

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • anguine

    of or related to or resembling a snake