anglice nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anglice nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anglice giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anglice.

Từ điển Anh Việt

  • anglice

    /'æɳglisi/

    * phó từ

    bằng tiếng Anh