anglemphrasis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anglemphrasis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anglemphrasis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anglemphrasis.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • anglemphrasis

    * kỹ thuật

    y học:

    sự tắc mạch