angiosarcoma nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

angiosarcoma nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm angiosarcoma giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của angiosarcoma.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • angiosarcoma

    a rare malignant neoplasm arising from vascular tissue; usually occurs in the breast and skin and is believed to originate from the endothelial cells of blood vessels

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).