angiocarpous nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

angiocarpous nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm angiocarpous giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của angiocarpous.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • angiocarpous

    Similar:

    angiocarpic: having or being fruit enclosed in a shell or husk

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).