anesthetiazation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anesthetiazation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anesthetiazation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anesthetiazation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • anesthetiazation

    * kỹ thuật

    y học:

    gây vô cảm, làm mất cảm giác