anemophilous nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anemophilous nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anemophilous giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anemophilous.

Từ điển Anh Việt

 • anemophilous

  /,æmi'mɔfiləs/

  * tính từ

  (thực vật học) truyền phấn nhờ gió

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • anemophilous

  * kỹ thuật

  y học:

  thụ phấn nhờ gió

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • anemophilous

  of flowering plants (especially grasses etc) that are pollinated by the wind

  Antonyms: entomophilous