anelectrotonic state nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anelectrotonic state nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anelectrotonic state giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anelectrotonic state.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • anelectrotonic state

    * kỹ thuật

    y học:

    trạng thái trương lực điện dương