anedeous nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anedeous nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anedeous giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anedeous.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • anedeous

    * kỹ thuật

    y học:

    thiếu bộ phận sinh dục