andronikashvill experiment nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

andronikashvill experiment nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm andronikashvill experiment giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của andronikashvill experiment.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • andronikashvill experiment

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    thí nghiệm Andronikashvill