andrews' curves nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

andrews' curves nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm andrews' curves giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của andrews' curves.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • andrews' curves

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    đường cong Andrews (đẳng nhiệt)