andrew's clintonia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

andrew's clintonia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm andrew's clintonia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của andrew's clintonia.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • andrew's clintonia

    Similar:

    red clintonia: plant with nearly leafless stalk topped by a cluster of red or reddish lavender flowers; California to Oregon

    Synonyms: Clintonia andrewsiana

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).