and/nor gate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

and/nor gate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm and/nor gate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của and/nor gate.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • and/nor gate

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    cổng AND/NOR