anconeus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anconeus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anconeus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anconeus.

Từ điển Anh Việt

 • anconeus

  * danh từ

  cơ khủyu

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • anconeus

  * kỹ thuật

  y học:

  có khuỷu tay