anconeous muscle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anconeous muscle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anconeous muscle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anconeous muscle.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • anconeous muscle

    the muscle that extends the forearm and abducts the ulna in pronation of the wrist

    Synonyms: musculus anconeus

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).