anchor-stroke nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anchor-stroke nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anchor-stroke giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anchor-stroke.

Từ điển Anh Việt

  • anchor-stroke

    /'æɳkəstrouk/

    * danh từ

    (thể dục,thể thao) cú đánh lần lượt chạm hai bi bi-a