anchor-socket nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anchor-socket nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anchor-socket giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anchor-socket.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • anchor-socket

    * kỹ thuật

    gối neo cáp