anchor-and-chain clause nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anchor-and-chain clause nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anchor-and-chain clause giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anchor-and-chain clause.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • anchor-and-chain clause

    * kinh tế

    điều khoản neo và dây xích