anbury nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anbury nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anbury giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anbury.

Từ điển Anh Việt

  • anbury

    /'ænbəri/ (ambury) /'æmbəri/

    * danh từ

    u mềm (ở ngựa và bò)

    bệnh u rễ (ở cây củ cải và các cây cùng họ)