anatomization nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anatomization nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anatomization giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anatomization.

Từ điển Anh Việt

  • anatomization

    xem anatomize