anaric nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anaric nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anaric giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anaric.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • anaric

    * kỹ thuật

    y học:

    không có mũi