anarchism nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anarchism nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anarchism giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anarchism.

Từ điển Anh Việt

  • anarchism

    /'ænəkizm/

    * danh từ

    chủ nghĩa vô chính phủ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • anarchism

    a political theory favoring the abolition of governments