anaphylactically nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anaphylactically nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anaphylactically giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anaphylactically.

Từ điển Anh Việt

  • anaphylactically

    xem anaphylaxis