ananias nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ananias nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ananias giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ananias.

Từ điển Anh Việt

  • ananias

    /,ænə'naiəs/

    * danh từ

    người nói dối, kẻ điêu ngoa

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • ananias

    a habitual liar (after a New Testament character who was struck dead for lying)