anangloid disk nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anangloid disk nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anangloid disk giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anangloid disk.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • anangloid disk

    * kỹ thuật

    y học:

    đĩa không mạch