analysability nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

analysability nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm analysability giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của analysability.

Từ điển Anh Việt

  • analysability

    /,ænəlaizə'biliti/

    * danh từ

    tính có thể phân tích