anakusis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anakusis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anakusis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anakusis.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • anakusis

    * kỹ thuật

    y học:

    chứng kiến