anagoge nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anagoge nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anagoge giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anagoge.

Từ điển Anh Việt

  • anagoge

    /,ænə'goudʤi/ (anagogy) /'ænəgɔdʤi/

    * danh từ

    phép giải thích kinh thánh theo nghĩa thần bí

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • anagoge

    a mystical or allegorical interpretation (especially of Scripture)