anadenia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anadenia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anadenia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anadenia.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • anadenia

    * kỹ thuật

    y học:

    không có tuyến

    thiểu năng tuyến