anacusia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anacusia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anacusia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anacusia.

Từ điển Anh Việt

  • anacusia

    * danh từ

    cũng anacusis

    chứng điếc; tật điếc