anabasis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anabasis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anabasis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anabasis.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • anabasis

    * kỹ thuật

    y học:

    thời kì tăng bệnh