an't nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

an't nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm an't giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của an't.

Từ điển Anh Việt

  • an't

    /ɑ:nt/

    * (viết tắt) của am not khoành is not, are not