amyosthenic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

amyosthenic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm amyosthenic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của amyosthenic.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • amyosthenic

    * kỹ thuật

    y học:

    tác nhân giảm lực cơ

    thuộc cơ vô