amyosthenia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

amyosthenia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm amyosthenia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của amyosthenia.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • amyosthenia

    * kỹ thuật

    y học:

    chứng cơ vô lực