amyoplasia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

amyoplasia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm amyoplasia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của amyoplasia.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • amyoplasia

    * kỹ thuật

    y học:

    không tạo cơ