amygdaline nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

amygdaline nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm amygdaline giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của amygdaline.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • amygdaline

    related to or resembling an almond

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).