amygdalaceae nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

amygdalaceae nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm amygdalaceae giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của amygdalaceae.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • amygdalaceae

    used in former classifications for plum and peach and almond trees which are now usually classified as members of the genus Prunus

    Synonyms: family Amygdalaceae

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).