amusable nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

amusable nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm amusable giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của amusable.

Từ điển Anh Việt

  • amusable

    /ə'mju:zəbl/

    * tính từ

    có thể làm vui được, có thể giải trí được