amphistyly nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

amphistyly nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm amphistyly giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của amphistyly.

Từ điển Anh Việt

  • amphistyly

    * danh từ

    (sinh học) kiểu ghép khớp móng-vuông