amphistyle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

amphistyle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm amphistyle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của amphistyle.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • amphistyle

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    kiểu kiến trúc amphistyle