amphipodous nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

amphipodous nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm amphipodous giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của amphipodous.

Từ điển Anh Việt

  • amphipodous

    /æm'fipədəs/

    * tính từ

    (động vật học) có chân hai loại; (thuộc) bộ chân hai loại