amphinucleus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

amphinucleus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm amphinucleus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của amphinucleus.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • amphinucleus

    * kỹ thuật

    y học:

    nhân đơn bội kép