amphigenous nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

amphigenous nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm amphigenous giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của amphigenous.

Từ điển Anh Việt

  • amphigenous

    /æm'fidʤinəs/

    * tính từ

    (thực vật học) sinh ở bên