amphigamous nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

amphigamous nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm amphigamous giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của amphigamous.

Từ điển Anh Việt

  • amphigamous

    /æm'figəməs/

    * tính từ

    (thực vật học) song giao