amphibivalent nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

amphibivalent nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm amphibivalent giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của amphibivalent.

Từ điển Anh Việt

  • amphibivalent

    * tính từ

    lưỡng trị; kép