among-means nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

among-means nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm among-means giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của among-means.

Từ điển Anh Việt

  • among-means

    trong số các trung bình