amoeboma nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

amoeboma nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm amoeboma giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của amoeboma.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • amoeboma

    * kỹ thuật

    y học:

    bướu amip